Algemene voorwaarden

van IOS

Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ‘cursist’: degene die aan het onderwijs, de training of de casus ondersteuning waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt. b. ‘opdrachtgever’: degene (cursist of organisatie) aan wie IOS een inschrijving voor een seminar of een seminar serie schriftelijk bevestigt of, ingeval van een E-learning, degene met wie een daartoe strekkende opdracht wordt ondertekend. Ingeval de opdrachtgever een cursist is die in dienst is van een werkgever, en deze werkgever het inschrijvingsformulier mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan IOS. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever eindigt niet als gevolg van het eindigen van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de werkgever.

Artikel 2: Inschrijving en verstrekken van opdracht. 1. De inschrijving voor een opleiding of training vindt uitsluitend plaats door middel van een door IOS verstrekt (digitaal) formulier en geldt voor het volledige studieprogramma, ook als dit meerdere seminars omvat. 2. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Orthodontic Services Keet b.v. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert of terecht komt. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacy- en cookieverklaring op de website informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. 3.De opleiding of training is in principe alleen toegankelijk voor tandartsen (met een BIG-registratie) tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat die voor anderen toegankelijk is: zoals meelopen met eigen tandarts of na toestemming van IOS. 4. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door IOS, nadat IOS zulks schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. Inschrijvingen die niet voldoen aan de algemene voorwaarden kunnen geannuleerd worden of de cursist wordt geweigerd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen IOS en de opdrachtgever tot stand. 5. IOS behoud ten alle tijden het recht om de inschrijving te weigeren nadat electronisch de afname van het product is bevestigd. 6. Annulering van een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de opleiding of training is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan IOS, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van het schrijven door IOS geldt als het moment van annulering. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 10% van het cursusgeld verschuldigd, met een minimum van € 50,-. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd. 7. Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een aangetekend schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen. Indien de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de levering van boeken of studiematerialen, en niet op een opleiding, geldt dat de 14 dagen ingaan op de dag van ontvangst van de materialen. In dit geval dienen bij ontbinding de materialen onbeschadigd retour te worden gezonden. De kosten voor terugzending zijn voor de opdrachtgever. 8. De overeenkomst tot het uitvoeren van een casus ondersteuning komt tot stand door het afnemen van een product door opdrachtgever. 9. Annulering van remote E-learning voordat de uitvoering van het programma is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan IOS, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van het schrijven door IOS geldt als het moment van annulering. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de E-learning is de opdrachtgever 20% verschuldigd van de afgesproken totaalprijs. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de remote E-learning is de opdrachtgever 25% van de afgesproken totaalprijs verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand tot twee weken voor aanvang van de E-learning is de opdrachtgever 50% van de afgesproken totaalprijs verschuldigd. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever de volledige afgesproken totaalprijs verschuldigd. 10. Bij annulering worden reeds toegezonden studiematerialen niet teruggenomen en/of gecrediteerd. 11. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van bijeenkomsten dan wel het niet deelnemen aan een opleiding die op afstand wordt aangeboden, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van IOS niet.

Artikel 3: IOS-examens. 1. Indien er sprake is van een examen dat bij een bepaalde opleiding door IOS zelf wordt afgenomen, vormt dit altijd een verplicht onderdeel van de opleiding. 2. De opdrachtgever accepteert door middel van de inschrijving tevens de inhoud van het examenreglement dat geldt voor de opleiding waarop wordt ingeschreven. Tegen de uitslag van het examen  kan geen beroep worden aangetekend. 3. IOS verstrekt het diploma van de opleiding waarop is ingeschreven op het moment dat aan alle eisen van het examenreglement is voldaan. Diplomakosten, indien aangegeven, dienen bij inschrijving te worden voldaan. Er is geen restitutie mogelijk. 4. De cursist verplicht zich tot het registreren van zijn/haar correcte en volledige naam op het inschrijfformulier, overeenkomstig zijn/haar legitimatiewijs. IOS geeft het diploma uit op basis van de naam vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 4: Legitimatie. 1. De cursist is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken. 2. De cursist is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten het bewijs van inschrijving dan wel uitnodiging tot de opleiding in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van IOS te tonen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging of doorschuiven. 1. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen plaats bij een afgenomen serie seminars, en alleen dan wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan IOS een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever geschiedt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangt (‘handtekening retour’) gericht aan IOS. Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de opleiding, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld. 2. In uitzonderlijke gevallen kan IOS op verzoek een open opleiding of training doorschuiven. Van doorschuiven is sprake wanneer de cursist IOS verzoekt om de opleiding op een later tijdstip te starten. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een open opleiding of training ligt uitsluitend bij IOS. IOS zal voor deze verwerking € 125,- in rekening brengen. De factuur dient onmiddellijk te worden voldaan, binnen uiterlijk 10 dagen na het besluit van IOS tot het doorschuiven van de opleiding. 3. IOS kan op verzoek een E-learning doorschuiven. Indien het besluit tot doorschuiven plaatsvindt korter dan 2 maanden voor de start van een opleiding, zullen de in artikel 2.6 opgenomen termijnen en bijbehorende restituties van toepassing zijn. Ontbinding van een overeenkomst met IOS wegens tekortkomingen kan alleen indien sprake is van verwijtbaar handelen en uitsluitend nadat IOS schriftelijke in gebreke is gesteld waarbij een termijn van ten minste 30 dagen is gesteld om de tekortkomingen te herstellen en dit herstel binnen de termijn is uitgebleven. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van IOS. Bij ontbinding worden heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding van IOS.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden. 1. Betaling voor inschrijving voor seminars geschiedt bij het registreren op de site. Betaling kan geschieden met PayPal, iDeal en creditcard. Bij het ingebreke blijven van betaling kan uw deelname geweigerd worden. 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. 3. De kosten van de opleiding en de betalingswijze zijn vermeld op de site. 4. Vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever waar de opdrachtgever werkzaam is, is ontvangen door IOS, wordt en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan IOS, inclusief het cursusgeld voor de cursist. 5. De kosten van de E-learning zijn vermeld op de site. Toegang is alleen mogelijk na betaling.

Artikel 7: Auteursrecht op studiemateriaal. 1. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door IOS verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken) blijven van IOS. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van IOS.

Artikel 8: Toepasselijkheid voorwaarden. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van IOS. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de betreffende seminar informatie dan wel de informatie over de remote e-learning vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en IOS. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. 2. De algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door IOS schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 9: Bijeenkomsten. 1. De cursist ontvangt voor aanvang van de opleiding een bijeenkomstenoverzicht van de opleidingsdagen en eventueel studiematerialen. Bij verzending van studiemateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van TNT Post berekend met een opslag van 10% voor administratieve verwerking. 2. Indien in bepaalde plaatsen het aantal deelnemers voor een seminar naar oordeel van IOS te gering is, behoudt IOS zich het recht voor om, vóór aanvang van de opleiding, seminars te laten vervallen. 3. IOS levert hetgeen in de meest recente informatie op de website op het moment van inschrijven staat vermeld bij de seminargegevens, dan wel hetgeen in de E-learning is opgenomen. IOS behoudt zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen in geval van een herprogrammering van de exameneisen van de externe exameninstituten en ter kwalitatieve verbetering. 4. IOS behoudt zich het recht voor incidenteel af te wijken van de op de website vermelde startmaanden en lesdagen wegens planningstechnische redenen. Eventuele reis- en parkeerkosten naar en bij opleidingscentra zijn altijd voor rekening van de cursist.

Artikel 10: Voortgangsrapportage en correspondentie .1. Cursisten worden daar waar van toepassing minimaal één keer per jaar op de hoogte gesteld van de voortgang in de opleiding. 2. Alle administratieve vragen worden binnen vijf werkdagen beantwoord of u ontvangt een bericht van ontvangst met een indicatie wanneer een volledig antwoord ontvangen kan worden. 3. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut.

Artikel 11: Uitval van docent. 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal IOS indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal IOS de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 3. IOS zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als IOS als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel mocht hebben. 5. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij IOS. 6. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 onverminderd van toepassing.

Artikel 12: Uitval door te weinig inschrijvingen. 1. IOS houdt zich het recht voor seminars te annuleren bij te weinig deelname. 2. Zo mogelijk kan dit gecompenseerd worden door het seminar per video te volgen, mits beschikbaar. 3. Komt er niet spoedig een nieuwe datum en/of is het seminar niet op video beschikbaar dan zullen de lesgelden gerestitueerd worden.

Artikel 13: Examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor de examens die afgenomen worden door derden.

Artikel 14: Deze klachtenregeling is van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening van IOS. Met deze klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten van de cursist/wederpartij te garanderen. 1. Een klacht met betrekking tot een gegeven cursus dient schriftelijk zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na het volgen van (het deel van) de cursus waarover men ontevreden is of binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de cursist/wederpartij klaagt, aan IOS kenbaar gemaakt te worden. 2.Een klacht bevat ten minste de naam en het adres van de cursist/wederpartij, dagtekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht (wie, waar en wanneer). Indien hieraan niet is voldaan, wordt de cursist/wederpartij in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is dan nog niet voldaan aan de eisen die in dit artikel aan een klacht gesteld worden, dan wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. 3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de cursist/wederpartij in verband met de klacht. 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de cursist/wederpartij niet op. 4. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Wel worden klachten geregistreerd en gedurende zeven jaren na indiening bewaard.

5. De klachten zullen in behandeling worden genomen door de heer drs A.J. Keet. Klachten zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden. Indien noodzakelijk zal bij een onderzoek het principe van hoor en wederhoor worden toegepast. 6. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht wordt aan de cursist/wederpartij het oordeel over de gegrondheid van de klacht medegedeeld en of naar aanleiding van dat oordeel IOS al dan niet voornemens is maatregelen te treffen en zo ja welke. Indien een langere tijd nodig is om de klacht te beoordelen, wordt de cursist/wederpartij hiervan binnen de gestelde termijn van vier weken in kennis gesteld. Het uitstel zal worden toegelicht en er zal een indicatie worden afgegeven wanneer er wordt verwacht een oordeel te kunnen geven. 7. Indien de cursist/wederpartij het niet eens is met het oordeel en/of de maatregelen naar aanleiding van zijn klacht dient de cursist/wederpartij dit binnen vier weken na dagtekening van het oordeel schriftelijk kenbaar te maken aan IOS en zal de cursist/wederpartij IOS vervolgens in de gelegenheid te stellen om binnen vier weken tot overeenstemming te komen. Indien IOS  en de cursist/wederpartij niet binnen deze termijn tot overeenstemming komen, heeft de cursist/wederpartij het recht beroep in te stellen bij de commissie voor onderwijsgeschillen (Postbus 85191, 3508 AD Utrecht). Het oordeel zal zowel voor de cursist/wederpartij als voor IOS bindend zijn, waarbij eventuele consequenties zo spoedig mogelijk door IOS zullen worden afgehandeld.

Artikel 15: Op de met IOS afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van het moment van publiceren en zijn van toepassing zo lang zij niet zijn vervangen.

Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen. Aldus vastgesteld te Amersfoort op 01 november 2012.